เรียนรู้และเข้าใจกับระบบของเราภายในเวลาเพียง 10 นาที

แก้ไขเมื่อ Mon, 12 Sep 2022 เมื่อ 10:45 AM

Overview ภาพรวม

    คู่มือฉบับนี้จะนำพาคุณไปสู่ขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ของคุณ ด้วยการสร้างสินค้า จัดการปฏิทินและตาราง จัดตั้งเว็บไซต์ของคุณภายในเวลาเพียงแค่สิบนาที ! 

 

________________________________________________________________________________

Basic Settings การตั้งค่าเบื้องต้น 

    Setup Store - Settings > General

    จัดตั้งร้านค้า – ตั้งค่า > ตั้งค่าพื้นฐาน 

 

    Login to Rezio Admin and complete store settings

    ล็อคอินเข้าสู่ระบบ Rezio แอดมิน และตั้งค่าร้านค้าของคุณ  

 

 

 • Regional ตั้งค่าภูมิภาค

  • Select Language, Timezone, Currency, Week starts on and click Save

  • ลือก ภาษา, เขตเวลา , สกุลเงินตั้งต้น , วันเริ่มต้นสัปดาห์ และกด บันทึก

 • Payment ตั้งค่าการชำระเงินบนเว็บไซต์ 

  • Enable the payment method and describe the details clearly and click Save.

  • เปิดช่องทางการชำระเงิน แจ้งขั้นตอนการชำระเงิน และกดบันทึก

Note : การตั้งค่านี้เกี่ยวกับระบบการชำระเงินบน My Site

Note: This setting controls the payment method available on My Site. Day off (Tour) ตั้งค่าวันหยุด (ทัวร์) 

 • Click gear to editing mode, select every day-off date and click OK then Save.

 • กดเครื่องหมาย เพื่อปรับโหมด เลือกวันที่ที่ต้องการหยุดการทำการ กดปุ่ม OK และ บันทึก 

 • Select every day-off date and Click to preview selected dates and Click Save.

  • เลือกวันที่สำหรับวันหยุดทำการ และกด เครื่องหมาย เพื่อดูตัวอย่าง และกดบันทึก 

  • Hint: The day will be unavailable while it was be saved as a day-off.

  • คำแนะนำ : วันหยุดทำการที่บันทึกไว้ จะถูกแสดงเป็น ‘unavailable’ ไม่เหลือที่ว่าง บนหน้าเพจ

 

 • Day off (Office) ตั้งค่าวันหยุด (สำนักงาน) 

  • Click gear to editing mode, select every day-off date and click OK then Save.

  • กดเครื่องหมาย  เพื่อปรับโหมด เลือกวันที่ที่ต้องการหยุดการทำการ กดปุ่ม OK และ บันทึก 

   • Hint: This day-off is different from Day off (Tour), it controls the operation service time, basically the extend of cutoff time. 

        คำแนะนำ : วันหยุดสำนักงาน จะแตกต่างจากวันหยุด(ทัวร์) ฟังชั่นนี้จะครอบคลุมถึงชั่วโมงในการให้บริการ  

หรือการยืดเวลาของการตัดรอบจองในแต่ละแพ็คเกจ 

 

 

___________________________________________________________

 

You're taking One down and Two to go. Let’s start to add a product!

 

ยินดีด้วย! คุณได้เข้าสู่ขั้นที่สองแล้ว ก้าวสู่อีกสองและเริ่มเพิ่มสินค้ากันเถอะ!

 

________________________________________________________________________________

Product > Add Product

จัดการสินค้า > เพิ่มสินค้าใหม่  

 

 • You can find Add Product on the navigation list, or Click +  the top right button on Product List

 • คุณสามารถพบกับ เพิ่มสินค้าใหม่ บนหน้า เมนูหลัก หรือกด + ด้านขวาบนของหน้า รายการสินค้า

 • Select Day tour in Category

 • เลือก Day Tour ในประเภทของสินค้า

 • Name your tour in Product Name

 • ตั้งชื่อทัวร์ของคุณใน ชื่อสินค้า 

Hint: You can set up Product Code by yourself, however, you cannot use the same code in your store. Our system will generate a unique 6 character code then. 

คำแนะนำ : คุณสามารถจัดตั้ง หมายเลขรหัสสินค้า ด้วยตัวของคุณเอง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้รหัสสินค้าเดียวกันสำหรับสินค้าชิ้นอื่นในร้านค้าของคุณได้ 

 หากคุณไม่ต้องการจัดตั้ง ระบบจะจัดตั้งหมายเลขรหัสสินค้า ด้วยตัวอักษรไม่ซ้ำเป็นจำนวน 6 ตัวเพื่อเป็นรหัสสินค้าของคุณ 

 • Select your product service location in Region

 • เลือกพื้นที่ของสินค้า/บริการของคุณ

    Hint: The location depends on how detailed your product is, Region is required, and Country/Territory, State, City are all optional.

    คำแนะนำ : ภูมิภาค ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสินค้าของคุณ คุณสามารถแจ้งรายละเอียดย่อยเช่น ประเทศ/เมือง/จังหวัด อำเภอและจุดสนใจใกล้เคียง ได้หากคุณต้องการ 

 • Select the base language of this product in Language

 • เลือก ภาษาที่ตั้งต้น ของคุณสำหรับสินค้าชิ้นนี้ได้ใน ตั้งค่า ภาษา 

 • Select the base currency charged for this product in Currency and click Create

 • เลือกสกุลเงินสำหรับสินค้าของคุณ และกด สร้าง
     

    Good work! let's go to Product steps, it consists of descriptions, photos, several settings, price and even session for availability. We'll only be focusing on the essential steps to be a basic product running.

    เก่งมาก! ก้าวต่อไปในเรื่องของสินค้า ร่วมถึงคำอธิบายโดยคร่าว รูปภาพ การตั้งค่า ราคา และรอบเวลาของสินค้า/บริการ เราจะโฟกัสในขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างและขายสินค้า

Product Steps ขั้นตอนการจัดตั้งสินค้า

 • Tabs แถบขั้นตอน

 

 

 • แถบที่มีเครื่องหมาย ★  นั้นแสดงถึงความจำเป็นในการกรอกข้อมูล, ระบบจะคอยแจ้งเตือนคุณระหว่างขั้นตอนของการจัดตั้ง  

 • It shows “All Done, Ready to Go!” after all requirements are finished.

  • The finished tab will show a green tick.

 • เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จ ระบบจะแจ้งเตือนคุณว่า การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว! 

  • เครื่องหมายถูกต้องสีเขียวจะปรากฏขึ้นบนแถบขั้นตอนการจัดตั้งสินค้า

 

 

 • Introduction การเริ่มต้น 

  • Enter Product Brief, Description and click Next

  • กรอก ข้อมูลเบื้องต้นของสินค้า คำอธิบาย และกดปุ่ม ต่อไป

 

 • Image/Video รูปภาพ/วิดิโอ 

  • Drag images to uploading area or choose from your computer and click Next

  • ลากรูปภาพมายังช่องอัพโหลด หรือ เลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และกดปุ่ม ต่อไป 

 

 

Note: If you want to set up an image as Cover Photo, just click on it. When it showed blue tick icon, it was the Cover Photo. See how the Cover is presented as shown below.

คำแนะนำ : หากคุณต้องการจัดตั้งรูปเพื่อเป็นรูปหน้าปก สามารถคลิกบนรูปภาพ เมื่อมีเครื่องหมายถูกต้องสีฟ้าปรากฏขึ้น รูปภาพนั้นจะกลายเป็นรูปปก คุณสามารถดูตัวอย่างของรูปปกของสินค้าได้ตามรูปด้านล่าง 

 

 • Sales Options ตัวเลือกของสินค้า 

  • Enter Name and click Add

  • กรอก ชื่อของสินค้า และกดปุ่ม เพิ่ม 

  • Set up all Sales Options and click Next

  • จัดตั้งตัวเลือกของสินค้า และกดปุ่ม ถัดไป

Hint: Sales Option Switch. It turned ON or OFF will enable the booking availability immediately.

คำแนะนำ : ตัวเลือกแพ็คเกจ สามารถ เปิด หรือ ปิด เพื่อแสดงถึงจำนวนคงเหลือของตัวสินค้า/บริการโดยอัตโนมัติ


 • Taxes & Fees (Multiple choice) ภาษีและค่าบริการเพิ่มเติม 

  • Click Add

  • กดปุ่ม เพิ่ม 

 • Enter tax to Label; Select Type as Tax; Select Currency as USD; Select Rule as % of order total amount; Enter 5 to Value.

 • เพิ่ม ภาษี ในช่อง Label ; เลือก ประเภท เป็น ภาษี ตามด้วยสกุลเงิน (ตัวอย่าง เป็นดอลลาห์สหรัฐ) ; เลือก การควบคุม เป็นจำนวนเปอร์เซ็นของราคาทั้งหมด; เพิ่มจำนวน 5 ในช่อง มูลค่า 

 • Turn On Price inclusive and click Create to close the popup window.

 • เปิด ราคาสุทธิ และกดปุ่ม สร้าง เพื่อปิดหน้าต่างป๊อปอัพ

 • Select just added item and click Next (You can select more than one item here)

 • เลือก แถบชื่อ (Tag)  และกด ต่อไป (คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง Tag )

Note: You can use system defined option “No extra tax.

คำแนะนำ : คุณสามารถใช้ No Extra Tax ของทาง Rezio ได้ หากไม่ต้องการเพิ่มภาษีและค่าธรรมเนียมในสินค้า/บริการของคุณ 


 • Cancellation (Single choice) นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ 

  • Select system option Full refund and click Next

  • เลือก ตัวเลือกระบบ (Tag) คืนเงินเต็มจำนวน และกดปุ่ม ต่อไป

Note: You can use system defined option “Non-refundable”, “Full refund”.

คำแนะนำ : คุณสามารถใช้ทางลัดด้วยตัวเลือก ‘ไม่มีการคืนเงิน’ หรือ ‘คืนเงินตามจำนวน’


 • Deposit (Single choice) ข้อกำหนดการมัดจำ

  • Select system option Full amount and click Next

  • เลือก ทางเลือกระบบ คืนเงินเต็มจำนวน และกดปุ่ม ต่อไป 

 

Note: You can use system defined option “No charge”, “Full amount”.

คำแนะนำ : คุณสามารถใช้ทางลัดด้วยตัวเลือก “ไม่มีค่าใช้จ่าย” หรือ “ชำระเต็มจำนวน” 


 • Booking Info (Single choice) ข้อมูลคำสั่งซื้อ

  • Booking info is the traveler’s data, click Add to create a new booking info.

  • ข้อมูลการจองจะเป็นข้อมูลของนักท่องเที่ยว  เพิ่ม ข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยวได้ด้วยการกด เพิ่ม 

 

 • Enter “Booking Data for Day Tour” to Label

 • ใส่ข้อมูลในช่อง Label 

 

 • Click Participant Fields to set up Last Name, First Name, Gender, Birthday, Nationality, Passport as Per PersonRequired for Website bookings and Optional for Internal orders; set all others as None.

 • กดเข้าไปยัง เกี่ยวกับผู้จอง เพื่อจัดตั้ง นามสกุล, ชื่อจริง, เพศ, วัน เดือน ปี เกิด, สัญชาติ, หมายเลขพาสปอร์ตของผู้จอง,ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจอง และตัวเลือกสำหรับการจัดการ บุ๊คกิ้งภายใน 

 • Click Create to close popup window.

 • กด สร้าง เพื่อปิดหน้าต่างเล็ก

 

คำแนะนำ : คุณสามารถเพิ่มเติมข้อมูลตามประเภทที่ต้องการได้ อาทิเช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อ , ผู้เข้าร่วม , เที่ยวบิน หรือสร้างข้อมูล

 

Default as REQUIRED:  Last Name and Email are REQUIRED field because they’re the essential to check reservation on the website. In the meantime, Last Name, First Name, Mobile, Email in Contact Fields are default as required fields.

ตัวอย่าง(จำเป็น) : นามสกุลและอีเมลล์ถือเป็นข้อมูลจำเป็น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบการจองบนเว็บไซต์ ในขณะเดียวกัน ชื่อจริง นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ในช่องทางการติดต่อ นั้นเป็นข้อมูลจำเป็นเช่นเดียวกัน 

Default as OPTIONAL:  Last Name, First Name, Mobile, Email in Participant Fields are default as Optional & Per Person. Others are default as None.

ตัวอย่าง (ตัวเลือก) : นามสกุล, ชื่อจริง, หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ในช่อง ข้อมูลนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

 • Publish Setting ตั้งค่าการวางขาย 

  • Edit publish setting ตั้งค่าเงื่อนไขการวางขาย 

   • Select Confirm bookings as Manually and select 48 Hours with By Booking Date

   • เลือกวิธียืนยันการจอง เป็น ยืนยันการจองอัตโนมัติ และเลือก 48 ชั่วโมงนับจากวันที่สั่งซื้อ 

   • Select Booking cut-off time as Absolute and set up 12:00  เลือกวันปิดรับการจอง ตามกำหนดเวลา และเซ็ตเวลาเป็น 12:00 PM ก่อนเที่ยง

   • Select Longest booking accepted date as Limit to 180 Days

   • เลือกจำนวนวันสูงสุดในการเปิดรับจองเป็น จำกัด ที่ 180 วัน 

   • Click ATM/Bank Transfer and Cash at Accept payment type 

   • กดเลือก โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  และ เงินสด/ชำระ ณ สถานที่ ในช่องทางการชำระเงิน 

 

 

Type of Voucher ตั้งค่า Voucher 

 • Select None and select “Please present booking number along with your passport or ID for this activity and click Next

 • เลือก ไม่มี และเลือก กรุณาแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานที่ที่กำหนด และกด ต่อไป

 

 • Add Pricing ตั้งค่าราคา

 

 • (You need to set up pricing policy to different sales options)

 • ( คุณสามารถตั้งค่าราคาแตกต่างตามชนิดสินค้าได้)

Note:Advertising Price shows on Product Card of MySite and will be provided as the lowest price to Google crawler. You can leave it blank and TourTako will calculate from all unit prices in the associated pricing policies to get the lowest one. (The customized price of single session will not trigger calculation of Advertising Price.

คำแนะนำ : กำหนดราคาโฆษณา จะโชว์บนหน้าสินค้าของ My Site และจะถูกตั้งเป็นราคาขั้นต่ำใน Google Crawler. คุณสามารถเว้นช่องนี้ได้ ทางระบบจะคำนวนราคาและประสานกับการตั้งค่าราคาสินค้าเพื่อคำนวน ราคาขั้นต่ำของสินค้า (การปรับแต่งราคาของของสินค้า/บริการ จะไม่ส่งผลต่อราคาโฆษณา)

 

 

 •  

 • Select Pricing Policy กรุณาเลือกเงื่อนไขราคาขาย

  • Click + Add

  • กดเครื่องหมาย + เพิ่ม

  • Enter “Day Tour - Weekday departures” to LabelCurrency as USDRule as By Person

  • ตามตัวอย่าง คุณสามารถกรอกชื่อสินค้า ‘B’ และประเภท สกุลเงิน ,

 

 • Select Identity as ADULTAge (From - To) as 3 ~ 99Seats used as 1Price as 29.99 and click Add

 • เลือกหน่วยเป็น ผู้ใหญ่ ; อายุ 3 - 99 ปี, นับที่นั่งเป็นหนึ่งที่ราคาต่อคน และกด เพิ่ม 

 • Select Identity as INFANTAge (From - To) as 0 ~ 2Seats used as 0Price as 6 and click Add

 • เลือกหน่วย เป็น เด็กเล็ก ; อายุ 0 - 2 ปี ; นับที่นั่งเป็นศูนย์ ต่อราคาต่อคน และกด เพิ่ม

 • Click Create after all rules added

 • เลือก สร้าง หลังจากกำหนดข้อดังกล่าว 

 • Click Create to close the popup window and select just the added item.

 • เลือก สร้าง เพื่อปิดหน้าต่างป๊อปอัพ และกด เพิ่มข้อกำหนด 

 • Select “B” and scroll down

 • เลือกข้ออกำหนดราคาดังกล่าว และเลื่อนลงมา 

 • Add Pricing ตั้งค่าผูกกับเงื่อนไขราคาขาย 

  • Select Binding Type as By Weekday, disable Sat and Sun (because it’s weekday price) and click + Add to bind.

  • เลือก ประเภทการผูกเงื่อนไข ตาม รายสัปดาห์, หากมีการปรับเปลี่ยนราคาช่วงเสาร์ อาทิตย์ คุณสามารถเลือกวันที่ต้องการใช้ราคาที่แตกต่างกันได้ กด + เพื่อผูกข้อมูล 

  • Default: By Weekday, Mon to Sun will all be selected, from 08:00 to 17:00 everyday. Assign a price on the specific date, please use By specific day

  • ระบบ : ตามสัปดาห์ วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์จะถูกเลือก เวลาตั้งต้น 08:00 จนถึงเวลา 17:00 ของทุกวัน. ถ้าหากต้องการจัดตั้งราคาพิเศษสำหรับวันใดวันหนึ่ง คุณสามารถใช้ เฉพาะภายในวันที่กำหนด 

 

 

 • Added policy will show on the list of Bound pricing policy.

 • ข้อกำหนดราคาจะปรากฏในแถบของ ผูกกับเงื่อนไขแล้ว 

 • Now repeat the previous steps to add the weekend price.

 • คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดราคาที่แตกต่างในแต่ละวัน หรือเฉพาะวันได้ตามขั้นตอนด้านบน 

 

 • Create “Day Tour - Weekend departures”, ADULT with price 37.99 

 • ตั้ง ‘ชื่อสินค้าที่ถูกกับข้อกำหนด’ ตามราคาที่เจาะจงเฉพาะช่วงเวลานั้นๆ อาทิเช่น ราคาผู้ใหญ่ในช่วงวันหยุดสัปดาห์

 

 • Select ‘Label’

 • เลือกสินค้าที่ผูกกับข้อกำหนดดังกล่าว 

 • Select Binding Type as By Weekday, disable Mon and Fri (because it’s weekend price) and click + Add to bind.

 • เลือกประเภทในการเชื่อม ตามวันในสัปดาห์, คุณสามารถตัดวันจันทร์ และวันศุกร์ออกในการเชื่อมโยงราคาครั้งนี้ (เนื่องจากตั้งเป็นราคาวันหยุดสัปดาห์)

 

 • Now, weekend and weekend prices are all set, so click Next

 • เมื่อคุณตั้งราคาวันธรรมดา และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เสร็จสิ้น คุณสามารถกดปุ่ม ต่อไป

 

Note: If there are multiple sales options, go Next will go to the next sales option. Please finish all pricing settings.

คำแนะนำ : หากคุณมีราคาแพ็คเกจที่แตกต่างตามช่วงเวลา, การกดปุ่ม ต่อไป จะนำคุณไปสู่การตั้งค่าสินค้า กรุณาจัดตั้งเงื่อนไขราคาที่ต้องการกำหนดให้เสร็จสิ้น 

 • Add Calendar การตั้งค่ารอบปฏิทิน 

 • (Every sales option requires different calendar settings) 

 • ตัวเลือกของแพ็คเกจ นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งค่ารอบปฏิทินที่แตกต่างไปตามประเภท 

  • Selected Sales Option is the one you are going to set up sessions

  • เลือก ตัวเลือกแพ็คเกจ ที่คุณต้องการจะจัดตั้งรอบเวลา 

  • List shows all associated pricing policies of this Sales Option 

  • แถบชื่อนั้นจะแสดง การจัดตั้งราคา ตามตัวเลือก แพ็คเกจ 

  • Note: switch to different Sales Option by clicking the label

  • คำแนะนำ : คุณสามารถเปลี่ยน ตัวเลือกแพ็คเกจ ได้ด้วยการกดแถบ

 

 

 

 

การตั้งค่าปฏิทินการวางขาย

 

 • Enter 10 to Availability

 • เลือกจำนวนแพ็คเกจที่คุณต้องการขาย อาทิเช่น 10 

 • Open (from - to): Select from by  15/07/2022 and to by 15/07/2022

 • ช่วงเวลาวางขาย (ตั้งแต่-ถึง) อาทิเช่น 15/07/2022 - 15/07/2022 

 • Session Time Slot: Select Start as AM 09:00, Length as 8 Hours and click Add. 

 • รอบเวลา : เลือกเวลาเริ่มต้น ระยะเวลา อาทิเช่น แปดชั่วโมง และกด เพิ่ม 

 • Note: You need to add every session time slot here. The sorting is adjustable.

 • คำแนะนำ : คุณสามารถเพิ่มรอบเวลาทั้งหมดได้ในขั้นตอนนี้ การคัดแยกประเภทสามารถปรับแต่งได้ในภายหลัง 

 • Apply to leave it as default value

 • จัดตั้งเพื่อให้เป็นค่าอัตโนมัติ 

 • Default: By Weekday, Mon to Sun will all be selected, from 08:00 to 17:00 everyday. Adjust with your service hour on Monday and click Copy this to all to apply it to other days.

 • ระบบ : รายสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ จะถูกเลือก ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 17:00 ของทุกวัน คุณสามารถปรับแต่งชั่วโมงการให้บริการในวันที่ต้องการ กด คัดลอกรอบเวลานี้ เพื่อจัดตั้งในวันอื่น 

 

 • Resource: click Add

 • แหล่งทรัพยากร : กด เพิ่ม 

 

 

 

 • Enter “Resources” to Name 

 • เพิ่ม ‘ชื่อของทรัพยากร’ ไปยัง ชื่อ

 • Select Type as Equipment; Select Usage time length as 1 Day; Select First available time as 08:00

 • เลือกประเภทของทรัพยากร ระยะเวลาการใช้งาน และเวลาที่สั่งจองได้

 • Enter 100 to Availability and click Create to close popup window.

 • เลือกจำนวนที่สั่งจองไว้ และกด บันทึก เพื่อปิดหน้าต่างป๊อปอัพ

 

 • Select Portable Translator (Multi-language) will be applied

 • เลือก ทรัพยากร (ในตัวอย่างใช้ Portable Translator) 

 • Click Finish

 • กด เสร็จสิ้น 

 • Preview the setting and click Save

 • ชมตัวอย่างหลังการตั้งค่าและกด บันทึก

 • Done! You can see the sessions created on Calendar. Status ON  indicates it’s ready to sale.

 • เรียบร้อย! คุณสามารถเห็น session บนหน้าปฏิธิน สถานะ ON แสดงถึงความพร้อมของการขาย 

 • คำแนะนำ : ในกรณีที่ไม่มีจำนวน session ปรากฏบนปฏิธิน สามารถรีเฟรชและโหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

 • Note: Nothing was shown on the calendar? Try refreshing to load data again.

 • Meanwhile, you can check it on the Product List and Status will show  Available until 2019-12-31 (Because you just set up the session period to 2019/12/31)

 • ในขณะเดียวกัน คุณสามารถที่จะเช็ค รายการสินค้า และ สถานะ ได้ตามการตั้งค่ารอบเวลาและปฏิทิน 

Excellent! Last step, set up MySite!

ยอดเยี่ยม! สำหรับขั้นตอนสุดท้าย การจัดตั้ง My Site !


Sell Online การขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

    ตัวอย่าง : TourTako

 • Sell Online > Theme Design การขายผ่านช่องทางออนไลน์ > การออกแบบธีม 

  • You can find Theme Design on the navigation list

  • คุณสามารถพบ การออกแบบธีม ได้บนหน้าเมนูหลัก 

 • Display 

  • Default: Shown all on Header and Footer. Click + to enable, or x to disable

  • ตัวอย่าง : จะปรากฏอยู่บนแถบ ด้านบน และด้านล่างของเว็บเพจ กด + เพื่อเพิ่ม หรือ x เพื่อยกเลิก

 • Color Setting การตั้งค่า สีประจำสินค้า 

  • Choose your color on the palette

  • เลือก สี ของคุณบน palette เลือกสีสำหรับสินค้า/บริการของคุณ

 • Default: We use TourTako’s brand color as default theme.

 • ตัวอย่าง : เราใช้สีประจำบริษัท TourTako เป็นสีสำหรับธีมตัวอย่าง

 

 • My Site 

  • You can find My Site on navigation list

  • คุณสามารถพบกับ My site บน navigation list

 • Header Title หัวข้อ

  • Select Store Name เลือก ชื่อร้านค้า

  • Note: You can edit Store Name in Settings General - Basic

  • คำแนะนำ : คุณสามารถปรับเปลี่ยน ชื่อร้านค้า ในตั้งค่า > ตั้งค่าพื้นฐาน - พื้นฐาน 


 • Banner แบนเนอร์ 

  • Upload Banner Image, Recommended size is 1920 * 600

  • อัพโหลดรูปภาพหน้าปก ไซส์แนะนำ 1920*600 

  • Enter Banner Headline and Subheadline

  • เพิ่ม Banner Headline และ Sub headline


 • Content เนื้อหา

  • เพิ่ม Introduction Title และ ข้อความ

  • กดบันทึก  

 •  

  • Enter Introduction Title and Texts

  • Click Save

 

 

        

 • Note: All fields will be displayed on MySite as the following image

 • คำแนะนำ : ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงบนหน้า MySite ตามรูปภาพด้านล่าง

 • Well done! You can activate your booking website now. Click Go To My Site and enjoy it.

 

 • Note: First launch of MySite may need 24 hours at most to enable DNS domain available.

 • Congratulations! Your Website is Now Live!

 • ยินดีด้วย! เว็บไซต์ของคุณพร้อมแล้ว 

 

 บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว